Pics Archive
Guo Yue 2004, photo by R. Fragni
Rudi and Yue, Rotwand
Helge Norbakken in Pesariis
Happy Fei
amighetti shan qi.jpg
Claudio Ferrarini.jpg
Adel Salmeh live
Giacomo Talamini and camera
Wu Fei dancing in the cold
Dancing in the cold
fulvio maras shan qi.jpg
Angela Benelli Guo Yue
Joji Hirota is fast and furious...
Giovanni Amighetti.jpg
Angela Benelli
Adel Salameh
Silset Norbakken Ludvigsen Ogada LisboaLisboa Lisboa
G. Amighetti Sky Church Seattle live.JPG
Ah!
Wu Fei - Patrizia Laquidara p. by C. Ronchi
Shan Qi
Yue Fei
 
Yue
Fei
Shan Qi
Amighetti soundcheck
Shan Qi Helge
Helge
Yue Fei
Fei
Shan Qi live
Helge
Helge
silset norbakken amighetti ogada.jpg
Naziha Azzouz Adel Salameh 2004
Terem Quartet Asti 2005
Giovanni Amighetti WuFei Carla Kihlstedt
Fred Frith Wu Fei
Uhm
Fred
Wu Fei Fred Frith
amighetti_ogada_ponzini_legwabe_hirota-filtered.png
Helge Norbakken + Giovanni Amighetti (ARV).jpg
Ah!
Amighetti recording Friuli
Happy birthday!
Fulvio gnam + Naziha Azzouz
Dardasha
amighetti guitar
wu fei.jpg
Ah!
Giacomo Talamini guerrilla movie making.jpg
filming
wu fei alps.jpg
Shan Qi Dolomites
Ayub Ogada, Joji Hirota Guo Yue GnamGnam!.JPG
brrrr cold recording shan qi dvd.JPG
amighetti, domenichetti, guo yuee li veyue, Italy.JPG
joe_ayub_guido_yue_joji.jpg
Naziha Azzouz Adel Salameh live
Guo Yue.jpg
Guo yue lr.jpg
guo Yue
guo yue 1.tiff
guo yue shan qi live.jpg
guo yue!!.tiff
guo yue nd.jpg
fulvio maras shan qi.jpg
shan qi.jpg
Viking invading Dolomites.tiff
ops
 
Roberto Magistretti plays wiimote wiimotewiidNaziha Azzouz e Guido Ponzini.jpg
DS sequencer, Fabio Ranghiero
Ayub Ogada G Ponzini live Italy 2004.JPG
denissenkov live.jpg
Vladimir Denissenkov
denissenkov bayan.jpg
amighetti moog live.jpg
big band!
ponzinistick live.jpg
Guido Ponzini, p. by C. Ronchi
Ponzini Denissenkov
Amighetti's digital keyboards shan qi nintendo.jpg